Presentaties Workshopronde 1

Programma | workshopronde 1 | workshopronde 2 | workshopronde 3

1.   Logica bestaat niet Menno Pronker
De deelnemers worden op interactieve en creatieve wijze geconfronteerd met de belemmeringen van hun ‘logisch denken’. Treedt binnen in een wereld van optisch bedrog en misleidingen en pas op; niets is wat het lijkt te zijn! 


2.    Wijkverpleegkundigen in de Zorgverzekeringswet - Marianne Lensink
Op 1 januari 2015 is de extramurale persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De transitie van verpleging en verzorging als aanspraak ‘wijkverpleging’ naar de Zvw is een omvangrijke operatie waar
 (wijk)verpleegkundigen en casemanagers dementie dagelijks mee te maken hebben. 
Maar hoe zit dat nu precies met de Zvw en die aanspraak wijkverpleging? Welke verwachtingen hebben verzekeraars van de beroepsgroep? En wat betekent het voor de beroepsgroep dat ze nu zorg leveren vanuit de ZvW? 


3.  
 Shared Decision-making - Michel Kappen en Monique Baas-Thijssen
Gedeelde besluitvorming: Hoe stel je cliënt en mantelzorger ècht in staat te participeren in de 
besluitvorming bij het indiceren en organiseren van zorg?
Presentatie


4.  De zin en onzin van lobbyen Francis Bolle
Zorgprofessionals willen meer invloed op het zorgbeleid, op de zorginkoop, op wet- en regelgeving, kortom invloed uitoefenen staat hoog op de agenda. Maar hoe kunt je meer invloed uitoefenen?
Meer weten over Francis Bolle? Lees dan hier een interview met haar.
Presentatie


7.  Infectiepreventie in de wijk -  Nancy Reedijk en Angelique Willemse
Aan de hand van een tweetal casussen zochten de deelnemers zelf uit  wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld sprake is van
een MRSA infectie of Scabiës (schurft) bij een cliënt terwijl meerdere wijkverpleegkundigen de cliënt al hebben verzorgd zonder dat ze dit wisten.


8.  Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie - Iris van AschVeranderend gedrag van een persoon met dementie is de  belangrijkste reden van stress bij mantelzorgers. Daarnaast zorgt het voor snellere institutionalisering van de persoon met dementie en wordt eerder en meer psychofarmaca voorgeschreven. Veranderend gedrag wordt ook wel probleemgedrag
 genoemd, al wordt steeds vaker ook gesproken van 'onbegrepen gedrag'. 


9.  Ik heb een wijkanalyse gemaakt, en nu? - Huub Sibbing
Het maken van een wijkanalyse is mooi en leert je op een andere manier naar de wijk kijken,
maar het is maar het begin. Daarna gaat het om het maken van een plan van aanpak om te komen tot interventies die leiden tot een daadwerkelijke verbetering van de gezondheid van de bewoners van de wijk. Hoe pak je dat aan, wie ga je er bij betrekken en wat kunnen wijk-, jeugd- en sociaal verpleegkundigen daarbij voor elkaar betekenen.
Presentatie


10. Samenwerken in de wijk "Blijf bij je vak" - Karen van Schoonhoven en Fred Wolters
Samenwerken is niet zo gemakkelijk als het lijkt en vraagt gefocuste aandacht voor de verschillende aspecten die dit samenwerken beïnvloeden. Voor wijkverpleegkundigen is het belangrijk om te weten wat deze samenwerking betekent voor hun generalistische rol.
En wat is de rol van de specialist? Hoe krijg je deze samenwerking voor elkaar en hoe kan je zaken beïnvloeden?
Presentatie


11.  De Zorgmodule Palliatieve Zorg en de Palliative Performance Scale: voor elkaar gemaakt!  Els Verschuur en Wim Jansen 
Voor iemand met een levensbedreigende aandoening wiens overlijden binnen een jaar verwacht wordt, is het belangrijke  te weten hoe hij of zij denkt over de laatste levensfase en wat hierbij belangrijk is. Tijdig met patiënten en hun naasten spreken over deze wensen levert een bijdrage aan het daadwerkelijk sterven op de plaats van voorkeur en tot minder ongewenste spoedopnames.  Twee van de drie mensen geven ‘thuis’ of ‘zo-thuis-mogelijk’ als voorkeur plaats van sterven. Dit vraagt nogal wat van de (wijk)verpleegkundige en de samenwerking met de huisarts. Hoe stel je vast welke cliënten in een palliatieve fase zijn gekomen? Hoe organiseer je palliatieve zorg voor de individuele cliënt? Welke rol heeft de (wijk)verpleegkundige?
Presentatie


13. Zuster, mag ik alsjeblieft dood…
gesprekken met patiënten over het levenseinde - Mandy Leidekker
Do's en don'ts bij palliatieve sedatie en euthanasie. Als spil in de dagelijkse zorg voer je gesprekken met patiënten. Deze gesprekken gaan ook over het levenseinde. Als zorgverlener kom je dan te staan voor morele en praktische dilemma’s. Wat mag er en hoe ga je daarmee om, als professional en als mens.Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van ingebrachte casussen met elkaar in gesprek, We spreken over de euthanasiewet en de rol van de verpleegkundige daarin.